Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, facturen, leveringen, opdrachten en op iedere overeenkomst tussen Van Malderen – Van Maele BV, met als handelsnaam “VM exclusief”, en met zetel te 1861 Meise, Stationsstraat 73,
BTW BE: BE 0458.731.212 en klanten-consumenten.
De klant-consument wordt verwacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

2. Prijs

De prijsopgaven gelden gedurende een termijn van 30 dagen.

Onze prijzen, in geval van levering of afhaling, zijn inclusief 6, 12 of 21% BTW.
Op alle andere goederen en prestaties zoals dranken, leveringskosten, e.d. bedraagt het BTW percentage, 21%.

3. Bestellingen

De bestelde hoeveelheden, telefonisch, elektronisch (e-mail, sms, …) en andere zullen, in hun geheel, gefactureerd worden.

Bestellingen geplaatst via elektronisch weg, dienen door ons altijd schriftelijke of via e-mail bevestigd.

4. Levering van de goederen

De klant zal alle nodige schikkingen treffen zodanig dat de goederen in optimale omstandigheden kunnen geleverd worden.
De klant is verplicht de goederen bij levering onmiddellijk te controleren en op dat ogenblik zijn eventuele opmerkingen schriftelijk mee te delen.
Bij gebreke hieraan worden de goederen geacht geïnspecteerd en aanvaard te zijn.

5. Materiaal

De klant verbindt zich ertoe ons al het verhuurde of uitgeleende materiaal in goede staat terug te brengen.
Bij gebreke aan teruggave of teruggave in beschadigde staat van het materiaal, zal de klant de aangerekende waarborg voor het materiaal niet kunnen recupereren en behouden wij ons het recht afhankelijk van de werkelijke waarde van het niet-terug bezorgde of beschadigde materiaal een bijkomende schadevergoeding aan te rekenen.

6. Betalingsmodaliteiten

Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant te betalen bij levering of afhaling van de goederen.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling een moratorium-intrest van 12% per jaar op het factuurbedrag.
Bovendien zal er, ten titel van forfaitaire vergoeding, een bedrag, gelijk aan 10% van de totale vordering met een minimum van 150 €, verschuldigd zijn.

7. Annulatie

Bij annulatie van een bestelling of opdracht door de klant op minder dan 14 dagen voor de uitvoeringsdatum, zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20 % van het bedrag van de ontbonden of verbroken overeenkomst of het gedeelte ervan, met een minimum van € 100.
Dit onverminderd ons recht om daarenboven de vergoeding te vorderen van de al door ons gemaakte kosten.

Anderzijds, indien de overeenkomst door ons wordt ontbonden, op minder van 14 dagen voor de uitvoeringsdatum, zullen wij de klant-consument een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20 % van het bedrag van de ontbonden of verbroken overeenkomst of het gedeelte ervan, met een minimum van € 100.
Dit onverminderd zijn recht om daarenboven de vergoeding te vorderen van de al door de klant-consument gemaakte kosten.

8. Klachten

Klachten in verband met de levering of de goederen zelf dienen, gelet op de bijzondere aard van de goederen, steeds schriftelijk te gebeuren onmiddellijk op moment van de levering. Deze schriftelijke opmerkingen dienen op dat ogenblik meegegeven te worden aan de leverancier en aan ons doorgemaild te worden.
Bij gebreke aan de klacht op moment van de levering, ten laatste 24 uur vanaf de levering, worden de levering en de goederen geacht aanvaard te zijn.

Klachten i.v.m. de factuur op zich dienen steeds schriftelijk en per aangetekend schrijven aan ons te worden gericht binnen 8 dagen na factuurdatum.

Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de klant de bevoegdheid om de betaling van de gehele of gedeeltelijke factuur te schorsen of uit te stellen.

9. Rechtsbevoegdheid

In geval van een geschil is enkel de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van het arrondissement Brussel bevoegd.